SUBSIDIES

Wij zijn al onze subsidiegevers bijzonder dankbaar voor hun steun en bijdragen die het mogelijk maken om Joods onderwijs te blijven bieden aan een brede doelgroep van Joodse leerlingen. In het bijzonder noemen wij voor schooljaar 2023-2024 hierbij Maror, B’nai B’rith-Hilleel Moerel Stichting, Cefina, Lesammeiag Hajeled, Levi Lassen Stichting, Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland en Stichting Poppers Prins.Joods onderwijs


Rosj Pina, als Joodse basisschool, biedt onderwijs aan halachisch Joodse leerlingen. De school streeft ernaar om de leerlingen een gedegen kennis van de Joodse religie, cultuur, geschiedenis en het modern Hebreeuws te geven. De normen en waarden van de school zijn gebaseerd op de Joodse tradities en komen specifiek aan de orde tijdens de identiteitslessen en integraal in de pedagogisch didactische uitgangspunten van de school. De school stelt zich ten doel dat leerlingen de inhoud, de waarden en de beleving van de Joodse tradities leren kennen en zich eigen maken. School en gezin vullen elkaar aan in onderwijs en opvoeding op weg naar de eigen verantwoordelijkheid met als mijlpaal Bar Mitswa en Bat Mitswa.


Rosj Pina viert sjabbat en de belangrijkste feest- en gedenkdagen met ouders en leerlingen op school. De verbondenheid met de Joodse gemeenschap in Nederland, het Joodse volk en de staat Israël nemen een belangrijke plaats in binnen de school en de verschillende vieringen. 


Ivriet & Jahadoet

Op Rosj Pina worden de Joodse vakken Ivriet en Jahadoet gegeven. Ivriet is de wereldwijde Joodse omgangstaal. Door deze lessen gaan kinderen ervaren dat met het spreken van Ivriet, Israël en de Joodse wereld met elkaar verbonden zijn. Jahadoet lessen gaan over algemene kennis van het Jodendom. Hierbij komen zowel traditioneel religieuze als historisch culturele aspecten aan de orde.


Ivriet

Het Ivrietonderwijs heeft als doel om kinderen de taal te leren lezen, schrijven, spreken en begrijpen. Het vak Ivriet wordt – net zoals de profane vakken – in niveaugroepen aan de leerlingen gedoceerd volgens het activerende instructiemodel. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 krijgen de kinderen driemaal per week een uur Ivriet-les. Er wordt vanuit een curriculum gewerkt dat uiteindelijk aansluit op de internationale taalniveaus (A t/m C) en het Ivriet onderwijs op Maimonides.

Jahadoet

Jahadoet (“Joodse les”) wordt drie keer per week een uur gegeven in de groepen 1 tot en met 8. Hoewel de Jahadoet lessen in het Nederlands gegeven worden, wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van Hebreeuwse termen en woorden. De Joodse religie en cultuur in de breedste zin van het woord komen aan de orde evenals kennis van en affiniteit met de staat Israël.


In de onderbouw staan vooral de praktische kanten van de feestdagen, sjabbat, tefilla, mitswot been adam lechawero, oftewel het doen centraal, terwijl in latere leerjaren meer de uitleg, het vragen over, begrijpen en verklaren van de lesstof centraal staan. In groep 8 wordt er aandacht besteed aan identiteitsvorming en Bar mitswa en Bat mitswa.


De aandacht voor Joodse normen en waarden komt met regelmaat aan de orde. Het doen van goede daden, empathisch zijn, zieken bezoeken, gastvrijheid, niet kwaadspreken, respect tonen voor je medemens, zijn onderdeel van de Jahadoet lessen. Deze waarden stemmen overeen met de in school ingevoerde “Leefstijl methode”, die eveneens als doel heeft leerlingen vaardigheden bij te brengen in de omgang met elkaar en zichzelf. Ook onderwerpen als omgaan met het milieu (Bal Tasjchiet) en het dierenrijk worden uitvoerig behandeld.


Rosj Pina beschikt over een prachtige kindersjoel waar de kinderen bij uitstek de onderdelen van een sjoeldienst kunnen leren. Tefilla, berachot en met name het dawwenen en bensjen zijn op Rosj Pina een vast en dagelijks onderdeel van het programma. 


Alle Joodse feestdagen worden met de hele school gevierd.Ook de treurdagen en de Sjoa krijgen aandacht op onze school, passend bij de leeftijd van de kinderen. Verder zijn er regelmatig gastsprekers en speciale identiteitsgebonden uitstapjes, bijeenkomsten en presentaties. Met andere Joodse organisaties bestaat een goede samenwerking, bijvoorbeeld met de Hollandsche Schouwburg, het Joods Historisch museum, de CIZ en Beth Shalom.

 

Rosj Pina Actueel

29 augustus 2021

Feestelijke opening schoolplein

Lees meer
15 september 2023

Shana tova oemetoeka

Lees meer