Onze school

Rosj Pina is een basisschool voor Joodse leerlingen in de basisschoolleeftijd. De Halacha, de religieuze en culturele traditie en de historische banden met het Jodendom bepalen daarbij het kader. Rosj Pina wil de basis leggen voor een nieuwe generatie trotse, zelfbewuste Joden die in Joods en breed maatschappelijk opzicht een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. 

Op Rosj Pina krijgen leerlingen regulier onderwijs volgens de kerndoelen en de Nederlandse wet op het basisonderwijs. Daarnaast wordt onderwijs gegeven in  de Joodse identiteitsvakken lvriet (de wereldwijde Joodse omgangstaal) en Jahadoet (algemene kennis over het Jodendom vanuit religieus, cultureel en historisch perspectief).

Aandacht voor de joodse identiteit neemt op Rosj Pina een grote plaats in. Het lerarenteam identiteit bestaat uit meerdere vakleerkrachten voor  Joods onderwijs. De school viert Joodse feestdagen en besteedt aandacht aan de Joodse treurdagen.

Het profane onderwijs wordt gegeven door een twintigtal leerkrachten, die de vakken volgens de kerndoelen en de wet op het primair onderwijs geven. Het bijzondere aan Rosj Pina is de samenwerking tussen de twee teams en de intergratie van de Joodse en profane vakken.

Wij geven passend onderwijs door een breed aanbod waaronder onderwijs aan nieuwkomers en meertalige leerlingen ''zie het schoolondersteuningsprofiel'', een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en remedial teaching voor leerlingen met leerproblemen. Rosj Pina werkt met een leerlijn executieve vaardigheden waardoor leerlingen stapsgewijs naar zelfstandig leren worden begeleid.


Basisschool Rosj Pina streeft naar het opleiden van leerlingen tot trotse en bewuste Joodse Nederlanders. Rosj Pina bereidt leerlingen voor op het functioneren in de samenleving. Onze leerlingen leren de dialoog aan te gaan en ruimte te hebben voor diverse opvattingen, een dialoog die vooral gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. Respect voor ieders mening, respect voor de mens, de samenleving en de natuur, maar natuurlijk ook respect voor jezelf. In de bovenbouw wordt gerichte aandacht besteed aan media wijsheid. Het Burgerschapsonderwijs op Rosj Pina wordt door de inspectie van het onderwijs als “goed” beoordeeld (februari 2020).Rosj Pina Actueel

15 september 2023

Shana tova oemetoeka

Lees meer
29 augustus 2021

Feestelijke opening schoolplein

Lees meer